An Ghaeilge

Tógann Gaeilge na Sraithe Sóisearaí ar an bhforbairt teanga a tharlaíonn i rith na bunscolaíochta. Déantar treisiú ar stór focal an fhoghlaimeora agus ar na scileanna go léir teanga (an éisteacht, an labhairt, an léitheoireacht, an t-idirghníomhú cainte agus an scríbhneoireacht) a forbraíodh cheana, agus cuirtear leo. Cuirtear béim ar chothú agus ar fhorbairt na feasachta: an fheasacht teanga, an fheasacht chultúrtha mar aon le féinfheasacht an scoláire mar fhoghlaimeoir teanga. 
Faoi láthair tá dhá shiollabas ann don Ghaeilge sa tsraith shóisearach. I scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Ghaeilge is í an Ghaeilge teanga oibre na scoile agus múintear an Ghaeilge T1 mar ábhar. I scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla is é an Béarla teanga oibre na scoile agus múintear an Ghaeilge T2 mar ábhar.
Is féidir leis an iarrthóir tabhairt faoi scrúdú na Gaeilge ag ceann amháin de dhá leibhéal .i. an tArdleibhéal agus an Gnáthleibhéal. 
 
An Tasc Measúnaithe
Don Tasc Measúnaithe don Ghaeilge T1 cliceáil anseo.
Don Tasc Measúnaithe don Ghaeilge T2 cliceáil anseo [TCA]. Teastaíonn cuntas múinteora chun breathnú ar an Tasc Measúnaithe T2 seo.
 
 
Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí:

 

An Chéad BhliainLiosta Téacsanna Molta

An Dara agus an Tríú Bliain: Liostaí Téacsanna Ainmnithe

Scoileanna a fheidhmíonn trí mhéan na Gaeilge (T1)

Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla (T2)

(Siollabas don Teastas Sóisearach anseo)

(Treoirlínte don Teastas Sóisearach anseo)

 

Cumarsáid ó bhéal i nGaeilge na Sraithe Sóisearaí