Staidéar Gnó

Beidh an tsonraíocht nua seo do staidéar gnó na sraithe sóisearaí á leanúint ag scoláirí chéad bhliana ó Mheán Fómhair 2016.  Cuimsíonn an tsonraíocht teagasc, foghlaim agus measúnú i staidéar gnó don chéad, dara agus tríú bliain san iar-bhunscoil.

Díríonn an tsonraíocht ar thuiscint scoláirí ar thimpeallacht an ghnó a fheabhsú  agus ar scileanna don saol, obair agus staidéar breise a fhorbairt trí bhíthin thrí snáitheanna idirnasctha: Airgeadas Pearsanta, Fiontraíocht agus Ár nGeilleagar.   

I measc na ngnéithe nua den tsonraíocht seo, áirítear torthaí foghlama trasna trí snáitheanna: Airgeadas Pearsanta, Fiontraíocht agus Ár nGeilleagar.  

Tá béim nua á cur ar fhiontraíocht laistigh den snáithe ar fhiontair, a bhfuil sé d’aidhm aige scileanna agus dearcthaí fiontraíochta scoláirí a fhorbairt, á spreagadh chun a bheith rannpháirteach ar bhonn níos gníomhaí le saol an ghnó agus leis an tsochaí trí chéile. Cuirtear níos mó béim ar gheilleagar na hÉireann a thuiscint agus ar an gcaidreamh dinimiciúil idir an cás áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta.  

  Beidh measúnú nua ann freisin.  Baineann an chéad Mheasúnú Rangbhunaithe le taighde gníomhaíochta (feidhmeach) i réimsí an airgeadais, na fiontraíochta agus na heacnamaíochta.  Áirítear sa dara Measúnú Rangbhunaithe láithreoireacht ar shuimeanna pearsanta scoláirí laistigh de thimpeallacht an ghnó.   

Feach ar an PDF iomlán

 

 

 

 

 

Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach