Ealaín

Ceithre aonad atá in Ealaín na hArdteistiméireachta agus iad bunaithe ar ghnáthchleachtas amharcach an scoláire ina thimpeallacht féin. Féadann Sceitseáil Saoil, Ábhar Neamhbheo, Ceapadóireacht Shamhlaíoch, Dearadh agus Obair Cheirde a bheith ar áireamh san obair phraiticiúil. Lena chois sin, déanann scoláirí staidéar ar Stair agus Tuiscint ar an Ealaín, a chlúdaíonn Ealaín na hÉireann agus na hEorpa, agus Tuiscint ar an Ealaín.

Ceapadh an siollabas seo do scoláirí sa tsraith shinsearach den iar-bhunoideachas agus measúnaítear é ag an nGnáthleibhéal agus ag an Ardleibhéal.


Athbhreithniú ar Shocruithe Measúnaithe le haghaidh Ealaín na hArdteistiméireachta (don chéad scrúdú in 2018)

Tá socruithe athbhreithnithe á gcur in áit do scoláirí a thugann faoi Bhliain 1 na hArdteistiméireachta i Meán Fómhair 2016 agus a dhéanann a gcuid scrúduithe in 2018, agus ó shin i leith.

Is é a bheidh san athbhreithniú ar na comhpháirteanna praiticiúla an chomhpháirt don Chumadóireacht Shamhlaíoch nó don ábhar Neamhbheo agus an chomhpháirt Ceardaíochta nó Deartha a dhéanamh mar obair chúrsa i scoileanna thar achar sínte ama. Beidh an dá chomhpháirt bunaithe freisin ar an aon tacar amháin d’ábhair spreagtha. Beidh na scrúduithe Sceitseáil Bheo-ábhair agus Stair na hEalaíne agus Tuiscint don Ealaín ann ag an am céanna sa bhliain agus atá faoi láthair.

Ciorclán 0035/2015

Ealaín na hArdteistiméireachta (Ceardaíocht san áireamh) – Frámaíocht Leasaithe Measúnachta – Socruithe do Chomhpháirt na hOibre Cúrsa ó 2018 amach

Sraith Shóisearach