LCA

An Ardteistiméireacht Fheidhmeach

Clár Ardteistiméireachta dhá bhliain is ea an Ardteistimeireacht Fheidhmeach ina ndírítear ar scoláirí a ullmhú do shaol an aosaigh agus do shaol na hoibre.

Féachtar sa chlár le haitheantas a thabhairt do bhuanna gach scoláire agus deiseanna a sholáthar chun cumas freagracht phearsanta, féinmheas agus féineolas a fhorbairt, agus cabhrú leo an méid a fhoghlaimíonn siad a chur i bhfeidhm sa saol mór.

Ceithre bhloc leathbhliain ar a dtugtar seisiúin atá sa chlár dhá bhliain. Tugtar creidiúint don ghnóthachtáil i ngach seisiún. I dtrí phríomhréimse a chuirtear na cúrsaí ar fáil: Gairmullmhúchán, Gairmoideachas agus Oideachas Ginearálta.

Measúnú

Déantar an measúnú ag deireadh an mhodúil, agus bíonn scrúdú deiridh le déanamh i ngach ceann de na réimsí seo a leanas:

  • Béarla agus Cumarsáid
  • Dhá cheann de ghairmspeisialtachtaí
  • Feidhmeanna Matamaiticiúla
  • Teanga
  • Oideachas Sóisialta

Scoláirí a n-éiríonn leo sa chlár, bronnann an Roinn Oideachais agus Scileanna an Ardteistiméireacht orthu. Ar thrí leibhéal a bhronntar an teastas: Pas; Tuilleamas; agus Gradam.

 

Ráiteas ar Chlár na hArdteisteiméireachta Feidhmí

Gheofar eolas breise ag lca.slss.ie