Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Oideachas don fhorbairt inbhuanaithe

Leagann an Straitéis Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe 2014 – 2020 béim ar an ngá chun oideachas don fhorbairt inbhuanaithe (OFI) a chomhtháthú sa churaclam ón réamhscoil suas chomh fada leis an tsraith shinsearach. Tá sé d’aidhm ag an Straitéis Náisiúnta a chinntiú go gcuireann an t-oideachas leis an bhforbairt inbhuanaithe tríd an eolas ábhartha a thabhairt don fhoghlaimeoir (‘céard’), na príomh-mheonta agus scileanna (‘cén chaoi’) agus na luachanna (‘cén fáth’) a spreagfaidh agus a chumhachtóidh é ar feadh a shaoil chun bheith ina shaoránach eolach gníomhach a rachaidh i mbun gnímh ar mhaithe le todhchaí níos inbhuanaithe.

Tacaíonn an ríomheolaíocht le hoideachas don fhorbairt inbhuanaithe trí phríomhscileanna na sraithe sinsearaí a chomhtháthú ar fud na snáitheanna go léir. Le go leor de na comhthéacsanna a úsáidtear chun an t-eolas agus tuiscint ar an ríomheolaíocht a fhiosrú, tugtar deiseanna chun gnéithe praiticiúla agus eiticiúla na ríomhaireachta a phlé, agus chun machnamh a dhéanamh ar úsáid ríomhairí agus na teicneolaíochta a bhaineann leo ó pheirspictíocht na sochaí de.

I snáithe 1, tagaimid trasna ar chleachtais agus ar phrionsabail na ríomheolaíochta i gcur chuige comhthéacs-bhunaithe a bhaineann le comhthéacsanna sóisialta, gairmiúla, agus eolaíocha. Gheobhaidh an scoláire tuiscint ar an tionchar a bhíonn ag úsáid na teicneolaíochta ríomhaireachta ar phobail. I snáithe 2, foghlaimeoidh an scoláire an chaoi ar féidir réitigh a dhearadh a bhaineann leas as cumhacht ríomhairí. Breithneoidh sé aincheisteanna eiticiúla agus comhthéacsanna a bhaineann le húsáid ríomhairí, lena n-áirítear an chaoi ar féidir leis na hacmhainní a úsáidtear i saolré táirge—uisce, breosla, agus leictreachas—éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú trí chórais agus bealaí oibre a athrú. I snáithe 3, de réir mar a thógann an scoláire déantáin ríomhaireachtúla, faigheann sé léirthuiscint ar an gcaoi ar féidir leis an teicneolaíocht ríomhaireachta bealaí a sholáthar chun acmhainní nádúrtha a chosaint. Mar shampla, foghlaimeoidh an scoláire an chaoi ar féidir samhaltú a úsáid chun córais a bharrfheabhsú chun éifeachtúlacht a fheabhsú agus laghdú a dhéanamh ar dhrochthionchar na mbonneagar agus na gcóras a ídíonn fuinneamh. Ar feadh an chúrsa, cuirfidh an scoláire bunchleachtais agus bunchoincheapa na ríomheolaíochta i bhfeidhm agus forbróidh sé léirthuiscint ar ról éagsúil na teicneolaíochta ríomhaireachta sa tsochaí agus sa timpeallacht ina bhfuil cónaí air.