An Curaclam Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)

Do pháistí idir rang na naíonán beag agus rang a sé atá an curaclam Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte ceaptha.

Seo iad cuspóirí an churaclaim OSPS...

  • folláine, féinmhuinín agus braistint mhuintearais a chothú sna páistí
  • taispeáint do na páistí conas a bheith freagrach as na rudaí a dhéanann siad féin
  • cabhrú le páistí bheith níos feasaí agus níos báúla leo féin trí chabhrú leo a gcuid mothúchán féin a bhainistiú, a mbuanna aonair a aithint agus a chothú, agus déileáil le hathruithe de chineálacha éagsúla
  • tacaíonn sé le páistí ionas go dtiocfaidh siad chun bheith ina saoránaigh ghníomhacha fhreagracha.

 

Trí cinn de shnáitheanna atá sa churaclam:

  • Mé féin
  • Mé féin agus daoine eile
  • Mé féin agus an domhan mór

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999).

Luath-Óige Bunscoil Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach