Curaclam Teanga

Tá fáilte romhat, seo Curaclam nua Teanga na Bunscoile. Is do mhúinteoirí páistí sna naíonáin shóisearacha agus shinsearacha agus i rang a haon agus a dó an curaclam seo. Baineann sé le gach comhthéacs scoile—scoileanna Gaeltachta, scoileanna lán-Ghaeilge, scoileanna Béarla agus scoileanna speisialta. Tá an curaclam do naíonáin shóisireacha agus naíonáin shinsireacha ag teacht le prionsabail agus le modheolaíochtaí Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige.

Breathnaigh ar físeán gairid de trí scoileanna ag chur a n-eispéiris in iúl faoina dtaithí phraiticiúil ó bheith ag obair leis an gCuraclam Teanga na Bunscoile nua.

Tá bileoga eolais do thuismitheoirí ar Churaclam nua Teanga na Bunscoile ar fáil lena n-íoslódáil:

I mbileog eolais aon leathanaigh amháin tugtar freagraí ar cheisteanna tábhachtacha ó thuismitheoirí maidir leis an gcuraclam.

I mbileog eolais dhá leathanach tugtar níos mó sonraí faoi na ceisteanna tábhachtacha seo atá ag tuismitheoirí maidir leis an gcuraclam.

Féach ar fhíseán gearr ar cén fáth a bhfuil curaclam teanga nua ann agus cathain a chuirfear i bhfeidhm é.

Féach ar na dréachtchreataí pleanála do Churaclam Teanga na Bunscoile.

 

Féach ar an PDF iomlán

Réamhrá Churaclam Teanga

  • Scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge 
  • English-medium schools
Pleanáil, teagasc agus measúnú le haghaidh foghlama sa Ghaeilge agus sa Bhéarla

Torthaí Foghlama

Contanaim Dul chun Cinn

Ábhar Tacaíochta do mhúinteoirí

Samplaí d'fhoghlaim agus d'fhorbairt na bpáistí

= Curaclam Teanga na Bunscoile

= Uirlisí Úsáide Teanga na Bunscoile