An Ghaeilge

Tógann Gaeilge an Teastais Shóisearaigh ar an bhforbairt teanga a tharlaíonn i rith na bunscolaíochta. Déantar treisiú ar stór focal an fhoghlaimeora agus ar na scileanna go léir teanga (an éisteacht, an labhairt, an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht) a forbraíodh cheana, agus cuirtear leo. Chomh maith leis sin cuirtear le feasacht chultúrtha an fhoghlaimeora le linn trí bliana na sraithe sóisearaí.
Faoi láthair tá aon siollabas amháin ann don Ghaeilge sa tsraith shóisearach, agus is féidir leis an iarrthóir tabhairt faoi scrúdú na Gaeilge ag ceann amháin de thrí leibhéal .i. an Bonnleibhéal, an Gnáthleibhéal agus an tArdleibhéal. Is féidir tabhairt faoi bhéaltriail roghnach, ar luach 40% den fhormharc í, mar chuid den mheasúnú seo. Ag an Ardleibhéal amháin caitear staidéar a dhéanamh ar roinnt téacsanna liteartha a roghnaíonn an scoil, bunaithe ar chritéir áirithe. Ní gá staidéar a dhéanamh ar an litríocht chruthaitheach don mheasúnú ag an dá leibhéal eile, ach moltar a leithéid a úsáid ar mhaithe le forbairt teanga a chur chun cinn.
Notá: Beidh sonraíochtaí nua don Ghaeilge a thabhairt isteach do mhic léinn na chéad bhliana i Meán Fómhair 2017.
 
Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí:

 

An Chéad BhliainLiosta Téacsanna Molta

An Dara agus an Tríú Bliain: Liostaí Téacsanna Ainmnithe

Scoileanna a fheidhmíonn trí mhéan na Gaeilge (T1)

Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla (T2)

(Siollabas don Teastas Sóisearach anseo)

(Treoirlínte don Teastas Sóisearach anseo)