Tá an tSraith Shóisearach ag athrú

Curaclaim

 Ó Mheán Fómhair 2014 amach, beidh ábhair athchóirithe agus gearrchúrsaí ar fáil sa tSraith Shóisearach. Díreofar níos mó feasta ar scileanna litearthachta agus uimhearthachta agus príomhscileanna eile a mhúineadh agus beidh cur chuige nua ann maidir le measúnú agus tuairisciú. Beidh níos mó saoirse ag scoileanna a gcláir féin a cheapadh chun riachtanais foghlama a ndaltaí féin a chomhlíonadh. Ó thaobh an dalta de, ciallóidh an tSraith Shóisearach nua go mbeidh meascán d'ábhair agus de ghearrchúrsaí ar fáil sa churaclam scoile, mar aon le heispéiris foghlama eile. 

I rith an dara agus an triú bliain, cuireann scoláiri roinnt Measúnuithe Rangbhunaithe i gcrich. Tá dátaí tábhachtacha do na Measúnuithe Rangbhunaithe don scoilbhliain 2019/2020 ar fail anseo.

An Teastas Sóisearach

Beidh an tSraith Shóisearach nua agus an Teastas Sóisearach ar fáil i dteannta a chéile sna scoileanna ar fad ar feadh cúig bliana ó 2014 amach.

Faoi láthair déanann gach dalta, nach mór, cúrsa as a leanann an Teastas Sóisearach, an scrúdú Stáit a dhéantar ag deireadh na tríú bliana nuair a bhíonn na daltaí 15 bliain d'aois nó mar sin. Is gnách ábhair a dhéanamh ag an nGnáthleibhéal nó ag an Ardleibhéal, cé go gcuirtear trí ábhar – Gaeilge, Béarla agus Matamaitic – ar fáil ag an mBonnleibhéal, chomh maith. 

Cláir

Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh Cláir Foghlama Léibheal 2

A bhfuil bainteach

CREAT DON tSRAITH SHÓISEAREACH Pleanáil
Luath-Óige Bunscoil Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach