Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Ionchas maidir le scolairí

Snáithe 1: Cé mé féin?

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Conas a fheictear dom mé féin agus daoine eile
 1. 1.1

  léirthuiscint a bheith aige don tábhacht a bhaineann lena fhéinmheas féin agus le féinmheas daoine eile a thógáil 

  • clipboard
 2. 1.2

  fáiltiú roimh dhifríocht idir daoine aonair bunaithe ar léirthuiscint dá uathúlacht féin

  • clipboard
2. Bheith i d’ógánach
 1. 1.3

  páirt a ghlacadh i bplé eolach ar thionchar na forbartha fisicí, mothúchánaí, síceolaíche agus sóisialta le linn na hógántachta

  • clipboard
 2. 1.4

  an chaoi a mbaineann gnéasacht agus féiniúlacht inscne le bheith i do dhuine daonna a aithint agus go bhfuil toisí bitheolaíocha, síceolaíocha, cultúrtha, sóisialta agus spioradálta leis

  • clipboard
3. Féinbhainistíocht
 1. 1.5

  spriocanna pearsanta gearrthéarmacha, meántéarmacha, agus fadtéarmacha a shainaithint mar aon le bealaí ina bhféadfaí iad a bhaint amach

  • clipboard
 2. 1.6

  scileanna cinnteoireachta a chur i bhfeidhm i réimse suíomhanna

  • clipboard
 3. 1.7

  eolas cuí agus iontaofa faoi shláinte agus folláine a aimsiú

  • clipboard
4. Mo chearta agus cearta daoine eile
 1. 1.8

  míniú a thabhairt ar an gcaoi ar féidir le steiréitíopáil cur le tuiscint agus le taithí duine ar chearta agus ar fholláine

  • clipboard
 2. 1.9

  léirthuiscint a bheith aige don tábhacht atá le hiompar measúil agus cuimsitheach chun timpeallacht shábháilte a chur chun cinn atá saor ó chlaontacht agus ó leatrom

  • clipboard

Snáithe 2: Aire a thabhairt dom féin agus do dhaoine eile

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Fanacht folláin
 1. 2.1

  an chaoi a gcuireann aiste bia, gníomhaíocht choirp, codladh/scíth agus sláinteachas le féinmhuinín, féinmheas agus folláine a mheas

  • clipboard
 2. 2.2

  léirmheas a dhéanamh ar éifeacht na meán, na fógraíochta agus tionchair eile ar chinntí an duine faoin tsláinte agus faoin bhfolláine 

  • clipboard
 3. 2.3

  cur síos a dhéanamh ar a gcuireann an muintearas chun cinn ar scoil, sa bhaile agus sa phobal trí chéile agus ar a ról féin chun timpeallacht chuimsitheach a chruthú 

  • clipboard
 4. 2.4

  idirdhealú a dhéanamh idir aire atá oiriúnach a thabhairt agus a fháil

  • clipboard
2. Úsáid substaintí
 1. 2.5

  na scileanna pearsanta agus sóisialta a thaispeáint chun aghaidh a thabhairt ar an mbrú chun toitíní a chaitheamh, alcól a ól agus/nó substaintí eile a úsáid

  • clipboard
 2. 2.6

  machnamh a dhéanamh ar na hiarmhairtí pearsanta, sóisialta agus dlíthiúla a thagann lena úsáid drugaí féin nó le húsáid daoine eile

  • clipboard
 3. 2.7

  léirmheas a dhéanamh ar an eolas agus na tacaí atá ar fáil do dhaoine óga i dtaca le húsáid substaintí

  • clipboard
3. Cumarsáid mheasúil
 1. 2.8

  scileanna na héisteachta gníomhaí agus na freagartha cuí a úsáid i gcomhthéacsanna éagsúla 

  • clipboard
 2. 2.9

  scileanna maithe cumarsáide a úsáid chun freagairt don cháineadh agus don aighneas 

  • clipboard
4. Frithbhulaíocht
 1. 2.10

  cur síos a dhéanamh ar fhreagairtí cuí i leith teagmhais bhulaíochta 

  • clipboard
 2. 2.11

  breithmheas a thabhairt ar róil rannpháirtithe agus lucht féachana i dteagmhais bhulaíochta

  • clipboard
 3. 2.12

  athbhreithniú a dhéanamh ar pholasaí frithbhulaíochta agus ar threoirlínte sábháilteacht idirlín na scoile agus míniú a thabhairt ar na himpleachtaí atá ann d’iompar agus do shábháilteacht phearsanta scoláirí.

  • clipboard

Snáithe 3: Dul i bpáirt le chéile

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Cara bheith agat agus tú a bheith i do chara
 1. 3.1

  a bhfuil luachmhar ag daoine óga i gcaidrimh dhifriúla a oibriú amach agus an chaoi a n-athraíonn sé sin le himeacht aimsire

  • clipboard
 2. 3.2

  meonta, scileanna agus dearcthaí a mheas a chabhraíonn chun cairdeas a dhéanamh, a choimeád agus a chríochnú go measúil

  • clipboard
 3. 3.3

  a chumas a aithint chun cairdeas a dhéanamh agus a bheith aige

  • clipboard
2. An raon caidrimh
 1. 3.4

  na tionchair dhifriúla ar chaidrimh agus ar leibhéil dlúthchaidrimh a mhíniú

  • clipboard
 2. 3.5

  anailís a dhéanamh ar dheacrachtaí caidrimh a bhíonn ag daoine óga

  • clipboard
3. Gnéasacht (collaíocht), féiniúlacht inscne agus sláinte ghnéis
 1. 3.6

  cur síos a dhéanamh ar thorthúlacht, giniúint, forbairt réamhbhreithe agus breith, agus na ceisteanna sláinte ar leith a bhaineann le gach ceann acu

  • clipboard
 2. 3.7

  míniú a thabhairt ar a gciallaíonn sé aire a thabhairt dá shláinte ghnéis

  • clipboard
 3. 3.8

  scileanna cumarsáide treallúsaí a thaispeáint chun tacú le cinnteoireacht fhreagrach, eolach faoi chaidrimh agus faoi shláinte ghnéis atá oiriúnach ó thaobh aoise agus forbartha de 

  • clipboard
 4. 3.9

  machnamh a dhéanamh ar na gnéithe pearsanta agus sóisialta den ghnéaschlaonadh agus den fhéiniúlacht inscne

  • clipboard
4. Tionchar na meán ar chaidreamh agus ar ghnéasacht
 1. 3.10

  anailís chriticiúil a dhéanamh ar úsáid íomhánna gnéasacha agus ar steiréitíopáil inscne i gcineálacha éagsúla meán

  • clipboard
 2. 3.11

  léirmheas a dhéanamh ar thionchar na meán ar a thuiscint ar chollaíocht agus ar shláinte ghnéis

  • clipboard

Snáithe 4: Mo mheabhairshláinte

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Meabhairshláinte dhearfach
 1. 4.1

  míniú a thabhairt ar a gciallaíonn sé meabhairshláinte dhearfach a bheith agat

  • clipboard
 2. 4.2

  léirthuiscint a bheith aige don tábhacht a bhaineann le rudaí a phlé go mion, lena n-áirítear na naisc a aithint idir smaointe, mothúcháin agus iompar 

  • clipboard
 3. 4.3

  roinnt teicnící scíthe a chleachtadh

  • clipboard
2. Meabhairshláinte agus easláinte mheabhrach
 1. 4.4

  páirt a ghlacadh i bplé eolach ar cheisteanna meabhairshláinte a mbíonn taithí ag daoine óga agus/nó ag a chairde agus a theaghlach orthu 

  • clipboard
 2. 4.5

  léirthuiscint a bheith aige do mhaireachtáil le heasláinte mheabhrach

  • clipboard
 3. 4.6

  léirmheas a dhéanamh ar na seirbhísí meabhairshláinte atá ar fáil do dhaoine óga go háitiúil

  • clipboard
 4. 4.7

  míniú a thabhairt ar an tionchar suntasach a imríonn úsáid substaintí ar mheabhairshláinte an duine

  • clipboard
3. Ócáidí géara coscracha a láimhseáil
 1. 4.8

  raon straitéisí chun athléimneacht a thógáil a chleachtadh 

  • clipboard
 2. 4.9

  scileanna le dul i ngleic le deacrachtaí a úsáid chun dúshláin an tsaoil a bhainistiú 

  • clipboard
4. Cailleadh agus méala
 1. 4.10

  míniú a thabhairt ar an réimse leathan ócáidí saoil ina bhféadfadh sé taithí a bheith aige ar chailleadh agus ar mhéala 

  • clipboard
 2. 4.11

  breac-chuntas a thabhairt ar na freagairtí pearsanta, sóisialta, mothúchánacha agus fisiceacha i leith cailleadh agus méala 

  • clipboard
 3. 4.12

  comparáid a dhéanamh idir na bealaí ina gcuirtear cailleadh agus méala i láthair i gcomhthéacsanna agus i gcultúir éagsúla

  • clipboard
 4. 4.13

  cur síos a dhéanamh ar an gcaoi a dtabharfadh sé aire dó féin agus a dtabharfadh sé tacaíocht do dhaoine eile ar ócáidí caillte agus méala

  • clipboard