Luath-óige

Is creatchuraclam luath-óige do pháistí uile na hÉireann ó bhreith go sé bliana é Aistear. Tá faisnéis ann do dhaoine fásta chun cuidiú leo eispéiris thaitneamhacha dhúshlánacha a phleanáil agus a sholáthar, le go mbeidh gach páiste ina fhoghlaimeoir inniúil féinmhuiníneach agus caidrimh ghrámhara le daoine eile á gcothú aige. Le hAistear, déantar cur síos ar na cineálacha foghlama (meonta, luachanna agus dearcadh, scileanna, feasacht agus tuiscint) atá tábhachtach don pháiste i mblianta na luathóige, agus tá tuairimí agus moltaí ann maidir le conas an fhoghlaim seo a chothú.