Tá an tSraith Shóisearach ag athrú

Curaclaim

 Ó Mheán Fómhair 2014 amach, beidh ábhair athchóirithe agus gearrchúrsaí ar fáil sa tSraith Shóisearach. Díreofar níos mó feasta ar scileanna litearthachta agus uimhearthachta agus príomhscileanna eile a mhúineadh agus beidh cur chuige nua ann maidir le measúnú agus tuairisciú. Beidh níos mó saoirse ag scoileanna a gcláir féin a cheapadh chun riachtanais foghlama a ndaltaí féin a chomhlíonadh. Ó thaobh an dalta de, ciallóidh an tSraith Shóisearach nua go mbeidh meascán d'ábhair agus de ghearrchúrsaí ar fáil sa churaclam scoile, mar aon le heispéiris foghlama eile. 

An Teastas Sóisearach

Beidh an tSraith Shóisearach nua agus an Teastas Sóisearach ar fáil i dteannta a chéile sna scoileanna ar fad ar feadh cúig bliana ó 2014 amach.

Faoi láthair déanann gach dalta, nach mór, cúrsa as a leanann an Teastas Sóisearach, an scrúdú Stáit a dhéantar ag deireadh na tríú bliana nuair a bhíonn na daltaí 15 bliain d'aois nó mar sin. Is gnách ábhair a dhéanamh ag an nGnáthleibhéal nó ag an Ardleibhéal, cé go gcuirtear trí ábhar – Gaeilge, Béarla agus Matamaitic – ar fáil ag an mBonnleibhéal, chomh maith. 

Cláir

Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh Cláir Foghlama Léibheal 2

A bhfuil bainteach

CREAT DON tSRAITH SHÓISEAREACH Pleanáil
Luath-Óige Bunscoil Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach