An Mhatamaitic

Díríonn an Mata sa tSraith Shóisearach ar an eolas, na scileanna agus an tuiscint ar an matamaitic, a fuair na scoláirí sa bhunscoil, a fhorbairt tuilleadh, agus an mata a chur i bhfeidhm i staideanna fíorshaoil, scileanna fadhbréitigh a fhoghlaim agus dearcadh dearfach i leith na matamaitice a shealbhú. Le haghaidh scoláirí chéad bhliana, dara bliana agus tríú bliana iar-bhunscoile a ceapadh an siollabas seo.

Ar dhá leibhéal amháin a chuirtear an siollabas ar fáil – Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal. Measúnaítear é ar an mBonnleibhéal, an Gnáthleibhéal, agus an tArdleibhéal.

Siollabas Matamaitice le scrúdú in 2014

Eolas breise ó www.ncca.ie/projectmaths

Luath-Óige Bunscoil Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach