An Tíreolaíocht

Is é aidhm na Tíreolaíochta sa tSraith Shóisearach tuiscint a chothú sna daltaí ar an domhan ina mairimid, ar na rudaí a mbíonn tionchar acu ar an gcomhshaol agus ar an tslí ina bhféadann an duine tionchar a bheith aige agus aici ar an gcomhshaol.  Foghlaimíonn scoláirí conas eolas ó fhoinsí éagsúla a fháil agus a úsáid, lena n-áirítear an tIdirlíon, leabhair, léarscáileanna, grianghraif, graif, léaráidí agus nuachtáin. De réir mar a bhíonn na daltaí ag foghlaim na tíreolaíochta, spreagtar iad chun faisnéis a bhaineann lena gcuid ábhar staidéir a bhailiú lasmuigh den seomra ranga, i staidéar allamuigh.

Ar dhá leibhéal a chuirtear an siollabas ar fáil – Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal.  Measúnaítear é ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal.